Societatea pe actiuni md. Noi prevederi în reglementarea activității societăților pe acțiuni - JMD


Articolul Activele nete 1 Generator bitcoin marketexile nete ale societatii sint activele scutite de obligatiile datoriile societatii. Dreptul de a adresa instantei judecatoresti cerere in vederea lichidarii societatii il are orice actionar al societati, precum si Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.

Informaţii statistice şi analitice

Capitalul social 1 Capitalul social al societatii determina valoarea minima a activelor nete ale societatii, care asigura interesele patrimoniale ale creditorilor si actionarilor. Aporturi la capitalul social 1 Felurile aporturilor la capitalul social al societatii se stabilesc de prezenta lege, de contractul de societate sau de hotarirea privind emiterea suplimentara de actiuni.

Procedura de modificare a capitalului social 1 Capitalul social al societatii poate fi modificat prin marirea sau reducerea lui, in conformitate cu prezenta lege, cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare si cu statutul societatii. Fara inregistrarea totalurilor mentionate, inregistrarea modificarii capitalului social al societatii nu se admite.

Statutul societatii poate prevedea o norma mai mica, in limitele careia consiliul societatii este in drept sa ia decizii pentru marirea capitalului social.

societatea pe actiuni md

Plasarea actiunilor emisiunii suplimentare 1 Plasarea actiunilor emisiunii suplimentare se efectueaza in corespundere cu prezenta lege, cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare, cu statutul societatii si cu decizia de emitere suplimentara de actiuni. Capitolul 7 Articolul Profitul pierderile societatii 1 Profitul pierderile societatii se stabileste in conformitate cu prevederile legislatiei.

Dividendele 1 Cota-parte din profitul net al societatii, care se repartizeaza intre actionari in corespundere cu clasele si proportional numarului de actiuni care le apartin, constituie dividend.

Portaluri Guvernamentale

Plata dividendelor 1 Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societatii, iar hotarirea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului societatii. Adunarea generala a actionarilor si atributiile ei 1 Adunarea generala a actionarilor este organul societatea pe actiuni md de conducere al societatii si se tine cel putin o data pe an.

Formele si termenele de tinere a adunarii generale a actionarilor 1 Adunarea generala societatea pe actiuni md actionarilor poate fi ordinara inclusiv anuala sau extraordinara. Adunarea generala anuala nu poate fi tinuta prin corespondenta. La aceasta cerere se anexeaza acordul in scris al fiecarui candidat.

Convocarea adunarii generale a actionarilor 1 Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca de organul executiv al societatii in temeiul deciziei consiliului societatii. In cazul in care cererea este initiata de actionari, ea va contine si datele prevazute la art. Lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala a actionarilor 1 Lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala se intocmeste de persoana care tine registrul actionarilor societatii la data fixata de consiliul societatii.

Materiale pentru ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor 1 Societatea este obligata sa dea actionarilor posibilitatea de a lua cunostinta de toate materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor cu cel putin 10 zile inainte de tinerea ei. Potrivit hotaririi adunarii generale a actionarilor, materialele mentionate pot fi de asemenea expediate fiecarui actionar sau reprezentantului lui legal, sau detinatorului nominal de actiuni. Inregistrarea participantilor la adunarea generala a actionarilor 1 Pentru a participa nemijlocit la adunarea generala care se tine cu prezenta actionarilor sau sub forma mixta, actionarii societatii sau reprezentantii lor, sau detinatorii nominali de actiuni sint obligati sa se inregistreze contra semnatura la secretarul societatii sau la comisia de inregistrare.

Aceasta cerinta se extinde asupra fiecarui caz ulterior de instrainare a actiunilor pina la tinerea adunarii generale a actionarilor. Cvorumul si convocarea repetata a adunarii generale a actionarilor 1 Adunarea generala a actionarilor are cvorum daca, la momentul incheierii inregistrarii, au fost inregistrati si participa la ea actionarii care detin mai mult de jumatate din actiunile cu drept de vot ale societatii, sub conditia ca statutul societatii nu prevede un cvorum mai mare.

Data convocarii repetate a adunarii generale se stabileste de consiliul societatii si va fi nu mai devreme de 20 de zile si nu mai tirziu de 60 de zile de la data la care a fost fixata convocarea precedenta.

Lista modificarilor operate in aceasta lista se intocmeste in conformitate cu art.

  • Noi prevederi în reglementarea activității societăților pe acțiuni - JMD
  • Platforma de revoluție bitcoin
  • Bitcoin trading în monede ph
  • Privind societăţile pe acţiuni

Modul de desfasurare a adunarii generale plătiți prin intermediul bitcoin actionarilor 1 Modul de desfasurare a adunarii generale a actionarilor se stabileste de prezenta lege, de statutul societatii si de regulamentul adunarii generale a actionarilor, daca acesta este prevazut de statutul societatii.

Comisia de numarare a voturilor 1 Daca la adunarea generala a actionarilor participa peste 50 de persoane cu drept societatea pe actiuni md vot, se constituie o comisie de numarare a voturilor a carei componenta numerica si nominala se aproba de adunarea generala.

Din comisia de numarare a voturilor nu pot face parte membrii consiliului societatii, ai organului executiv si ai comisiei de cenzori ale societatii si nici candidatii propusi pentru aceste functii.

societatea pe actiuni md

Exercitarea dreptului de vot 1 La adunarea generala a actionarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunarile generale tinute prin corespondenta sau sub forma mixta, votul va fi numai deschis.

Buletinul de vot 1 Votul la adunarea generala a actionarilor tinuta prin corespondenta si sub forma mixta, precum si votul societatea pe actiuni md se efectueaza cu intrebuintarea buletinelor.

Analiza activităţii societăţilor pe acţiuni

Daca votul este dat prin corespondenta, semnatura actionarului sau reprezentantului lui legal, sau detinatorului nominal de actiuni de pe buletin va fi autentificata in modul prevazut la art.

Procesul-verbal privind rezultatul votului 1 Rezultatul votului la adunarea generala societatea pe actiuni md actionarilor se inregistreaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de membrii comisiei de numarare a voturilor si de membrii comisiei de cenzori.

societatea pe actiuni md

Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor 1 Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se intocmeste in termen de 10 zile de la inchiderea adunarii generale, in cel putin doua exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de presedintele si de secretarul adunarii generale.

Consiliul societatii si atributiile lui 1 Consiliul societatii reprezinta interesele actionarilor in perioada dintre adunarile generale si, in limitele atributiilor sale, exercita conducerea generala si controlul asupra activitatii societatii.

Consiliul societatii este subordonat adunarii generale a actionarilor. Alegerea consiliului societatii si incetarea imputernicirilor lui 1 Membrii consiliului societatii se aleg de adunarea generala anuala a actionarilor pe un termen de un an.

Aceleasi persoane pot fi realese un numar nelimitat de ori. In societatea cu un numar de actionari si detinatori nominali de actiuni de pesteconsiliul societatii va fi compus din cel putin 5 membri. Statutul societatii poate sa prevada vot cumulativ la alegerea consiliului societatii si in cazul in care societatea are un numar mai mic de actionari si detinatori nominali de actiuni ale societatii. Actionarul este in drept: a sa dea toate voturile conferite de actiunile sale unui candidat; sau b sa distribuie aceste voturi egal ori in alt mod intre citiva candidati pentru functia de membru al consiliului societatii.

Rezerva se alege in modul stabilit pentru alegerea consiliului societatii.

societatea pe actiuni md

Subrogarea societatea pe actiuni md consiliului societatii retrasi se efectueaza de catre consiliul societatii. In cazul alegerii membrilor consiliului prin vot cumulativ, hotarirea adunarii generale privind incetarea inainte de termen a imputernicirilor poate fi luata numai referitor la toti membrii consiliului societatii.

Presedintele consiliului societatii 1 Presedintele consiliului societatii se alege de adunarea generala a actionarilor, daca statutul nu prevede alegerea acestuia de catre consiliul societatii. Sedintele consiliului societatii 1 Modul, termenele de convocare si de tinere a sedintelor consiliului societatii se stabilesc de prezenta lege, de statutul societatii si de regulamentul consiliului societatii. Transmiterea votului de catre un membru al consiliului societatii altui membru societatea pe actiuni md consiliului sau altei persoane nu se admite.

Organul executiv al societatii 1 De competenta organului executiv tin toate chestiunile de conducere a activitatii curente a societatii, cu exceptia chestiunilor ce tin de competenta adunarii generale a actionarilor sau ale consiliului societatii.

In acest caz, organul executiv unipersonal indeplineste si societatea pe actiuni md de conducator al organului executiv colegial. Activitatea organului executiv al societatii 1 Organul executiv al societatii functioneaza in baza legislatiei, statutului societatii si regulamentului organului executiv al societatii. Comisia de cenzori a societatii 1 Comisia de cenzori a societatii exercita controlul activitatii economico-financiare a societatii si se subordoneaza numai adunarii generale a actionarilor.

Rezerva se alege se numeste in modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori.

societatea pe actiuni md

Subrogarea membrilor comisiei retrasi se face de catre comisia de cenzori. Activitatea comisiei de cenzori a societatii 1 Comisia de cenzori a societatii exercita controlul obligatoriu al activitatii economico-financiare a societatii timp de un an.

Daca cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separata care se va anexa la raport. Raportul de activitate al comisiei se prezinta adunarii generale a actionarilor. Persoanele cu functii de raspundere ale societatea pe actiuni md 1 Persoane cu functii de raspundere ale societatii sint considerati membrii consiliului societatii, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale societatii, precum si societatea pe actiuni md persoane care exercita atributii de dispozitie in conducerea societatii.

La luarea hotaririi in cauza, asupra persoanei cu functii de raspundere interesate se extind prevederile art. Raspunderea persoanelor cu functii de raspundere ale societatii societatea pe actiuni md Persoanele cu functii de raspundere, in conformitate cu prezenta lege, cu legislatia penala, administrativa si cu legislatia muncii, raspund pentru prejudiciul cauzat societatii.

Titlul V.

societatea pe actiuni md